Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ EGYSZERI VEVŐK RÉSZÉRE

Ön az adatvédelmi szabályok alkalmazásában érintettnek minősül és a GDPR 13. Cikke alapján tájékoztatom az alábbiakról:

 

 1. Az adatkezelők

 

 1. § (1) Az adatkezelést közös adatkezelés keretében az alábbi adatkezelők végzik (a továbbiakban: adatkezelő):

Adatkezelő neve:

ZENTAI & MARKO CONSULTING LTD

Company number 15623662

Elérhetősége: laszlo.marko@youtrendmanagement.com

(2) A közös adatkezelők közti megállapodás lényege az alábbi:

A közös adatkezelők közösen szerveznek és bonyolítanak le programokat, és kölcsönösen értékesítik is e programokat, valamint egyikük ellátja a többi cég adminisztrációját is, így a cégek közös adatkezelőnek tekintendőek.

(3) Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

 

 1. Egyes adatkezelési műveletek

 

 1. § (1) Egyes adatkezelési műveletek esetén
 2. a) az adatkezelő által kezelt adatokat,
 3. b) az adatkezelés célját,
 4. c) az adatkezelés jogalapját,
 5. d) az adatkezelés időtartamát,

az alábbi táblázat határozza meg:

Adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Jogalap jogi kötelezettség esetén Adatkezelés időtartama
Név a vendég azonosítása szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b) pont] a követelés elévüléséig
Név számla kibocsájtása az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont] Áfatv. 169. § az adó megállapításához való jog elévüléséig
Cím számla kibocsájtása az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont] Áfatv. 169. § az adó megállapításához való jog elévüléséig
Adószám számla kibocsájtása az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont] Áfatv. 169. § az adó megállapításához való jog elévüléséig
Email cím kapcsolattartás a vendéggel; információk, ideértve a jegy továbbítása szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont] a követelés elévüléséig
Telefonszám kapcsolattartás a vendéggel szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont] a programot követő 3 hónap után törölve
Szállítási cím A szolgáltatás megrendelése esetén termék kiszállítása vagy a vendég felvétele. szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont] a követelés elévüléséig

 

(2) Az Ön neve, címe, adószáma (ha van), email címe megadása kötelező, a szolgáltatás megadásának feltétele; annak elmaradása esetén a szerződés nem jön létre. Az Ön telefonszáma, nemzetisége, vagy szálláshelye megadása nem kötelező és az alapszolgáltatás általában véve történő igénybevételének nem feltétele, azzal, hogy így az adatkezelés céljaként meghatározott kiegészítő szolgáltatás/előny nem biztosítható.

(3) Az adatkezelés során a címzettek lehetséges kategóriái, illetve a lehetséges címzettek:

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. § (1) Önt az alábbi jogok illetik meg:
 2. Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést: ezen jog alapján az adatkezelő tájékoztatja Önt az Önről kezelt konkrét személyes adatokról (tehát pl. születési hely, idő helyett: Budapest, 2000.01.01.)
 3. Ön kérelmezheti az adatok helyesbítését: amennyiben az adatok – bármely okból – pontatlanok, Ön ezt jelezheti és az adatkezelő az adatokat javítja.
 4. Ön kérelmezheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását: ez akkor tehető meg, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult és ezt Ön visszavonja, vagy ha az adatkezelés időtartama eltelt, és az adatkezelő az előirányzott törlési kötelezettségének nem tett eleget.
 5. Amennyiben valamely adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tiltakozást követően az adatkezelő mérlegeli, hogy van az Ön szabadságával szemben előnyt élvező érdeke, és erről határoz.
 6. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. E jog alapján az adatkezelő köteles Önnek kiadni – széles körben használt formátumban – az Önről kezelt adatokat, hogy azt Ön más adatkezelő rendelkezésére bocsájthassa.
 7. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 8. Önt megilleti felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. A felügyeleti hatóság elérhetősége az alábbi:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

(5) A személyes adat szolgáltatása a 2. § alapján jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és a 2. § (2) bek. szerint előfeltétele szerződés kötésének, Ön az ott meghatározottak szerint nem köteles-e a személyes adatokat megadni, de a 2. § (2) bek. szerinti lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

(6) Nem kerül sor:

 1. a) adattovábbításra III. országba,
 2. b) automatikus döntéshozatalra.